Зараз ви на сторінці → Стратегія розвитку закладу

👉Стратегія розвитку закладу👈

 

Візія – заклад успішних особистостей у демократичному освітньому середовищі ефективного партнерства із сильною, активною громадою!

Місія – забезпечення якісної освіти, різнобічного розвитку, виховання, соціалізації юних громадянин України, які мають прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, здатні до самореалізації, життя в сучасному суспільстві, розвиток здорового й освіченого покоління з сучасними життєвими навичками, серцем патріотичного духу, національної свідомості та загальнолюдськими цінностями, здатного до творчої діяльності та критичного мислення, покоління майбутніх лідерів, успішних та активних громадян.

Основні напрямки розвитку закладу освіти:

 • 1. Створення умов для отримання кожним учнем того рівня освіти, який відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям і потребам; розвиток інтелектуальної, емоційної сфери дитини, формування його ціннісних орієнтирів, прищеплення навичок соціальної компетентності через включення кожного здобувача освіти в систему ранньої предметної орієнтації, професійного самовизначення, успішного навчання.
 • 2. Створення безпечного, вільного від будь-яких форм насилля, комфортного та доступного освітнього середовища.
 • 3. Розвиток інноваційної діяльності закладу освіти, підвищення якості освіти.
 • 4. Інформатизація навчання, вдосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення.
 • 5. Створення сучасної матеріально-технічної бази
 • 6. Побудова ефективної системи виховання, розвитку та соціалізації учнів.
 • 7. Модернізація структури, змісту та організації діяльності закладу освіти на засадах компетентнісного підходу.
 • 8. Оновлення, згідно з вимогами часу нормативної бази.
 • 9. Створення та забезпечення можливостей для реалізації освітньої моделі.
 • 10. Формування безпечного освітнього середовища, екологізації освіти.
 • 11. Удосконалення інформаційного простору.
 • 12. Підвищення соціального статусу педагога.

Основні завдання закладу освіти:

 • 1. Створення рівного доступу для здобуття учнями якісної освіти.
 • 2. Розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості учнів, потреби та вміння самовдосконалюватися.
 • 3. Надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб.
 • 4. Удосконалення інформаційного простору.
 • 5. Створення умов для свідомого вибору дитиною сфери професійної діяльності.

Принципи організації освітньої діяльності:

 • 1. Дитиноцентризм і людиноцентризм.
 • 2. Доступність і якість.
 • 3. Академічна доброчесність.
 • 4. Прозорість і відкритість.
 • 5. Постійне вдосконалення.
 • 6. Довіра та партнерство.
 • 7. Гнучкість і адаптивність.