Зараз ви на сторінці → Стратегія розвитку закладу

👉Стратегія розвитку закладу👈

Візія – заклад успішних особистостей у демократичному освітньому середовищі ефективного партнерства із сильною, активною громадою!

Місія – забезпечення якісної освіти, різнобічного розвитку, виховання, соціалізації юних громадянин України, які мають прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, здатні до самореалізації, життя в сучасному суспільстві, розвиток здорового й освіченого покоління з сучасними життєвими навичками, серцем патріотичного духу, національної свідомості та загальнолюдськими цінностями, здатного до творчої діяльності та критичного мислення, покоління майбутніх лідерів, успішних та активних громадян.

Основні напрямки розвитку закладу освіти:

 • створення умов для отримання кожним учнем того рівня освіти, який відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям і потребам; розвиток інтелектуальної, емоційної сфери дитини, формування його ціннісних орієнтирів, прищеплення навичок соціальної компетентності через включення кожного здобувача освіти в систему ранньої предметної орієнтації, професійного самовизначення, успішного навчання;
 • створення безпечного, вільного від будь-яких форм насилля, комфортного та доступного освітнього середовища;
 • розвиток інноваційної діяльності закладу освіти, підвищення якості освіти;
 • інформатизація навчання, вдосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення;
 • створення сучасної матеріально-технічної бази;
 • побудова ефективної системи виховання, розвитку та соціалізації учнів;
 • модернізація структури, змісту та організації діяльності закладу освіти на засадах компетентнісного підходу;
 • оновлення, згідно з вимогами часу нормативної бази;
 • створення та забезпечення можливостей для реалізації освітньої моделі;
 • формування безпечного освітнього середовища, екологізації освіти;
 • удосконалення інформаційного простору;
 • підвищення соціального статусу педагога.

Основні завдання закладу освіти:

 • створення рівного доступу для здобуття учнями якісної освіти;
 • розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості учнів, потреби та вміння самовдосконалюватися;
 • надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб;
 • удосконалення інформаційного простору;
 • створення умов для свідомого вибору дитиною сфери професійної діяльності.

Принципи організації освітньої діяльності:

 • дитиноцентризм і людиноцентризм;
 • доступність і якість;
 • академічна доброчесність;
 • прозорість і відкритість;
 • постійне вдосконалення;
 • довіра та партнерство;
 • гнучкість і адаптивність.