Зараз ви на сторінці → Загальні критерії оцінювання

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

Критеріями оцінювання встановлено чотири рівні навчальних досягнень учнів.

Початковий рівень (1-3 бали)

Перший рівень досягнень – початковий. За такого рівня учень відповідає фрагментарно, користується загальними уявленнями про предмет вивчення.

Середній рівень (4−6 балів)

Якщо учень відтворює основний навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, оперує елементарними вміннями навчальної діяльності, то його рівень досягнень визначають як середній.

Достатній рівень (7−9 балів)

Третій рівень досягнень — достатній. Характерним для цього рівня є те, що учень: знає істотні ознаки понять, явищ, зв’язки між ними, основні закономірності самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, виконує розумові операції (аналіз, абстрагування, узагальнення тощо) виправляє допущені помилки вміє робити висновки Відповідь учня правильна, логічна, обгрунтована, але без власних суджень.

Високий рівень (10−12 балів)

Ознакою високого рівня досягнень учня є глибокі, міцні, системні знання. Він уміє застосовувати отримані знання для виконання творчих завдань, самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти і обстоювати особисту позицію. Кожний наступний рівень вимог вбирає в себе вимоги до попереднього, а також додає нові.

Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів

Обов’язковому оцінюванню підлягають досягнення з предметів інваріантної складової навчального плану закладу. Під час визначення рівня досягнень слід ураховувати: характеристики відповіді — правильність, логічність, обгрунтованість, цілісність якість знань сформованість загальнонавчальних та предметних умінь і навичок рівень володіння розумовими операціями — аналізу, синтезу, порівняння, класифікації, узагальнення тощо уміння виявляти проблеми та розв’язувати їх, формулювати гіпотези самостійність оцінних суджень.

Для оцінювання досягнень можна використовувати різні системи та методи оцінювання, зокрема словесну характеристику, 12-бальну систему (шкалу) оцінювання.

Словесну характеристику знань, умінь і навичок учнів дають у першому класі. За рішенням педагогічної ради освітнього закладу можна надавати словесну характеристику знань, умінь і навичок учнів другого класу.

Як здійснювати формувальне оцінювання учнів 1 класу

У наступних класах оцінювання здійснюють за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначають цифрами від 1 до 12.

Якщо рівень досягнень не відповідає Критеріям оцінювання, то таких учнів вважають неатестованими й оцінюють відповідно – «не атестований(-а)».

Навчальний заклад може використовувати інші системи оцінювання досягнень за погодженням з місцевими органами управління освітою. Зокрема, рейтингова система оцінювання сприяє формуванню ключових компетентностей і створює різні можливості для розвитку учнів. Так, завдяки такій системі оцінювання можна забезпечити: сталу мотивацію до самонавчання та самооцінювання поглиблену індивідуальну підготовку на кожному етапі освітнього процесу об’єктивність оцінювання досягнень не лише протягом навчального року, а й за весь період навчання, градацію значущості балів залежно від виконаних робіт (самостійної, підсумкової, творчої тощо), враховуючи участь в олімпіадах, виставках, конкурсах, науково-дослідних і художніх проектах, діяльність в органах учнівського самоврядування, у соціальних ініціативах тощо. Впровадження рейтингової системи передбачає побудову учнем індивідуальної освітньої програми, яка дає змогу вчителям і батькам аналізувати освітній поступ учнів та їхні досягнення, виявляти помилки, а також регулювати форми й види освітньої діяльності.